czwartek, 23 grudnia 2010

Wytyczne dotyczące promocji na Facebooku (Promotion Guidelines)

Regulaminy w Facebooku nie są jeszcze przetłumaczone na język polski. Niby wiele osób zna język angielski ale chyba lepiej jest przeczytać ważne dla nas rzeczy w rodzimym języku po polsku, prawda?:)

W 121pr podjęliśmy się tłumaczenia regulaminów dostępnych na Facebooku tak, aby w przyszłości jak najmniej problemów wynikało z ich niezrozumienia. Miłej lektury i konkursów zgodnych z regulaminem;)


Wytyczne dotyczące promocji
Data ostatnich zmian: 1 grudnia 2010


Poniższe Wytyczne dotyczące promocji wraz z Oświadczeniem o prawach i obowiązkach, Wytycznymi dotyczącymi reklam, Polityką Platformy i wszystkimi innymi, znajdującymi zastosowanie, zasadami Facebook regulują komunikację na temat jakichkolwiek loterii, konkursów, zawodów lub innych tego typu przedsięwzięć (zwanych dalej „promocją”) lub administrowanie nimi na Facebook.

Pod pojęciem „loterii” rozumie się promocję, podczas której zwycięzca otrzymujący nagrodę wyłaniany jest losowo. Pod pojęciem „konkurs” lub „zawody” rozumie się promocję, podczas której zwycięzca otrzymujący nagrodę wyłaniany jest na podstawie umiejętności (tzn. poprzez ocenę w oparciu o konkretne kryteria).

Ponadto, w ramach podejmowanych przez nas działań zapobiegawczych, możemy usunąć wszelkie materiały związane z promocją lub zablokować stronę, aplikację lub konto, jeśli wg własnego uznania podejmiemy decyzję, iż naruszone zostały którekolwiek z naszych zasad.

1. Promocje administrowane na Platformie Facebook
Nie można administrować promocji poprzez Facebook a jedynie poprzez aplikację na Platformie Facebook. Administrowanie obejmuje obsługiwanie któregokolwiek z elementów promocji, jak: zbieranie wpisów, prowadzenie losowania, ocenianie wpisów lub zawiadamianie zwycięzców.
Poniższe wymogi mają zastosowanie do wszelkich promocji administrowanych poprzez aplikację na Platformie Facebook.

1.Użytkownicy mogą brać udział w promocji wyłącznie za pomocą:
1.strony aplikacji
2.boksu aplikacji w zakładce na stronie Facebook

2. Do każdej promocji należy dołączyć następujące informacje:
1.W sąsiedztwie każdej informacji o promocji: "Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy administrowana, ani powiązana z Facebook. Informacje są udostępniane [wstawić adresatów informacji], a nie serwisowi Facebook. Informacje, które są udostępniane, będą wykorzystane wyłącznie w celu [wymieńcie cel wykorzystania informacji użytkownika]."
2.W zasadach promocji:
1.Całkowite zwolnienie od odpowiedzialności Facebooka w stosunku do uczestników promocji.
2.Wskazanie, iż promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana czy administrowana, ani powiązana z Facebook.

2.Ogólne ograniczenia
Poniższe ograniczenia stosują się do wszelkich promocji, które są komunikowane na Facebook lub które są administrowane poprzez aplikację na Platformie Facebook. Komunikowanie obejmuje promowanie, reklamowanie lub odwoływanie się do promocji na Facebook w jakikolwiek sposób, na przykład w reklamie, na stronie lub w aktualizacji statusu.

1. Można postawić uczestnikowi wymóg polubienia Strony, zarejestrowania się w jakimś Miejscu lub połączenia się z dedykowaną Platformą integracji przed podaniem pełnych informacji niezbędnych do udziału w promocji. Nie można uzależniać udziału w promocji od podjęcia jakichkolwiek innych działań na Facebook, na przykład polubienia aktualizacji statusu lub zdjęcia, zamieszczenia komentarza na ścianie czy załadowania zdjęcia.

2. Ani w bezpośredni, ani w pośredni sposób nie można wskazywać, iż Facebook jest sponsorem lub administratorem promocji, ani że jest z tą promocją w jakikolwiek sposób powiązany.

3. Nie można używać nazwy Facebook, znaku towarowego, nazw handlowych, praw autorskich, ani wszelkiej innej własności intelektualnej lub wymieniać Facebook w zasadach lub materiałach powiązanych z promocją, za wyjątkiem sytuacji określonych poniżej:

1.obowiązek polubienia Strony, zarejestrowania się w jakimś Miejscu czy połączenia się z Platformą integracji, jak zostało dopuszczone w paragrafie 2.1.
2.w przypadku administrowania promocją poprzez aplikację na Platformie Facebook, można wymieniać nazwę Facebook w następujący sposób:
1."Z promocji można skorzystać za pomocą aplikacji [nazwa aplikacji] na Platformie Facebook. Aplikację można również znaleźć w zakładce [nazwa zakładki] na Stronie [nazwa strony] na Facebook."
2.by wypełnić zobowiązania wynikające z paragrafu 1.2.2.

4. Nie można komunikować promocji lub administrować nią na Facebook, jeśli:
1.Promocja jest otwarta lub przeznaczona dla osób poniżej 18 roku życia;
2.Promocja jest otwarta dla osób, mieszkających w krajach objętych embargiem USA;
3.Promocja w formie loterii jest otwarta dla osób mieszkających w Belgii, Norwegii, Szwecji lub w Indiach;
4.Celem promocji jest promowanie którejkolwiek z następujących kategorii produktów: hazard, tytoń, broń, leki na receptę lub paliwo;
5.Nagroda lub jakakolwiek jej część zawiera alkohol, tytoń, mleko*, broń lub leki na receptę;
6.Promocja jest loterią, w której udział uzależniony jest od zakupu produktu, wykonania czasochłonnego zadania lub innych form opłaty.

Poniżej zaprezentowane zostało kilka przykładów, które pomogą zrozumieć, jak stosować się do Wytycznych dotyczących promocji:

Nie można: Uzależnić wzięcia udziału w promocji od umieszczenia przez użytkownika jakiejś treści na Facebook, jak np. umieszczenie komentarza na ścianie strony, załadowanie zdjęcia czy skomentowanie aktualizacji statusu.
Można: Używać zewnętrznych aplikacji, za pomocą których użytkownik będzie zamieszczał treści, aby wziąć udział w promocji. Na przykład: można administrować konkurs fotograficzny, w którym użytkownik będzie zamieszczał zdjęcia w aplikacji, aby wziąć udział w konkursie.

Nie można: Administrować promocją, w której użytkownicy biorą udział automatycznie poprzez polubienie Strony, zarejestrowanie się w danym Miejscu lub połączenie się z Platformą integracji.
Można: Postawić uczestnikom wymóg polubienia Strony, zarejestrowania się w danym Miejscu lub połączenia się z Platformą integracji, zanim podadzą pełne dane do rejestracji, jak imię i dane kontaktowe.

Nie można: Zawiadamiać zwycięzców poprzez Facebook, jak na przykład poprzez wiadomości Facebook, czat czy komentarze na profilach lub stronach.
Można: Zbierać adresy email lub adresy pocztowe za pomocą aplikacji promocyjnej, by móc kontaktować się ze zwycięzcą poprzez email lub tradycyjną pocztę.

Nie można: Instruować uczestników promocji (w zasadach ani gdziekolwiek indziej), aby zakładali konto na Facebook, zanim wezmą udział w promocji.
Można: Instruować użytkowników, by odwiedzali aplikację, by wziąć udział w promocji (jak opisano w paragrafie 2.3.2.1). Zważywszy na fakt, że użytkownicy muszą mieć konto na Facebook, by mieć dostęp do aplikacji na Platformie Facebook, jeśli zostaną poinstruowani w ten sposób, sami wyrażą chęć założenia konta na Facebook, jeśli takiego jeszcze nie posiadają.


Oryginał dostępny jest pod adresem:
http://www.facebook.com/promotions_guidelines.php

Źródło

ZMIANY PO 11.05.2011

Poniższe „Wytyczne dotyczące zasad promocji”, wraz z „Zestawieniem praw i obowiązków”, „Wytycznymi dotyczącymi reklamy” oraz „Warunkami korzystania z serwisu” oraz innymi dokumentami regulującymi zasady działania na platformie Facebook określają zasady komunikacji i zarządzania akcjami konkursowymi, loteriami lub innymi podobnymi (każda z nich określane jest mianem "promocji") przy użyciu Facebook.com.
Jeśli używasz Facebooka, aby komunikować lub zarządzać promocją, jesteś odpowiedzialny za stworzenie zgodnych z prawem zasad tej promocji włączając w to m.in. oficjalne przepisy prawa, warunki oferty oraz wymagania kwalifikacyjne (wiek i ograniczenia terytorialne), zgodność z wytycznymi dotyczącymi promocji i wszystkich nagród oferowanych w związku z promocją (np. rejestracja i uzyskanie niezbędnych zgód). Przestrzeganie tych wytycznych nie przesądza o legalności promocji. Promocje są obiektem wielu regulacji i jeśli nie jesteś pewien, czy promocja jest zgodna z obowiązującym prawem, skontaktuj się z ekspertem.
Promocje na Facebooku muszą być przeprowadzane za pośrednictwem aplikacji, poprzez stronę aplikacji lub aplikację umieszczoną w zakładce fan page'u .
Promocje na Facebooku muszą zawierać następujące elementy:
a) całkowite zwolnienie Facebooka z odpowiedzialności przez każdego z uczestników
b) potwierdzenie, że promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana lub administrowana lub też stowarzyszona z we współpracy z Facebookiem.
c) informację, że uczestnik promocji powierza informacje [należy wpisać dane odbiorców informacji] Organizatorowi promocji, a nie serwisowi Facebook.
3. Nie wolno używać funkcjonalności Facebooka jako mechanizmu rejestracji lub skorzystania z promocji. Przykładowo: fakt polubienia strony, „checkowania” (zameldowania się ) w danym miejscu lub połączenia się z aplikacją, nie może automatycznie oznaczać rejestracji w promocji i skorzystania z niej.
4. Nie wolno uzależniać rejestracji lub skorzystania z promocji od podjęcia przez użytkownika jakichkolwiek działań związanych z wykorzystaniem funkcjonalności Facebooka innych niż polubienie strony, „checkowania” (zameldowania się) w danym miejscu lub połączenie się z aplikacją. Przykładowo: rejestracja lub skorzystanie z promocji nie może być uzależnione od „lajkowania” postów na tablicy lub dodawania lub komentowania zdjęć na tablicy.
5. Nie wolno wykorzystywać funkcjonalności Facebooka, takich jak przycisk „Lubię to!” jako mechanizmu głosowania w promocji.
6. Nie wolno powiadamiać zwycięzców o wygranej za pomocą Facebooka za pośrednictwem: wiadomości, czatu oraz postów na profilach osobowych lub na stronach.
7. Nie wolno używać znaku towarowego ani nazwy handlowej „Facebook”, praw autorskich ani jakiejkolwiek innej własności intelektualnej Facebooka w połączeniu z promocją, w wzmiankach w regulaminie promocji oraz w materiałach związanych z promocją, z wyłączeniem zobowiązań wyszczególnionych w punkcie 2.
Definicje:
a) Poprzez „administrację” rozumie się działania podejmowane w związku z promocją, m.in. takie jak zbieranie zgłoszeń, przeprowadzenie losowań, ocenianie zgłoszeń lub powiadamianie zwycięzców.
b) Poprzez „komunikację” rozumie się promowanie, reklamowanie lub odwoływanie się do promocji w jakikolwiek sposób na Facebooku, np. poprzez reklamy, na stronie lub jako post na tablicy.
c) Poprzez „konkurs” rozumie się promocję, która jest związana z nagrodą mającą wartość pieniężną, zaś zwycięzca wyłaniany jest na podstawie posiadanych umiejętności (ocenianych w oparciu o określone kryteria).
d) Poprzez „loterię” rozumie się promocję, zawierającą nagrodę mająca wartość pieniężną, zaś zwycięzca wyłaniany jest poprzez losowanie.

Źródło: DigitalOne